Externale do realizacji zapytań SQL

SQL

 Wersja aktualna (od SowaSQL 1.74.06)

Nowy model externali SQL znacznie różni się od poprzedniego. Tworzenie zapytań jest o wiele prostsze, a same zapytania, zapisane w czytelniej, sparametryzowanej formie. Operacje są wykonywane w ramach zagnieżdżonej transakcji, a po ich zakończeniu w SQLUNPREPARE, jest wykonywany rollback, dzięki czemu w ramach jednej pary SQLPREPARE - SQLUNPREPARE, można wykonywać dowolne zapytania, tworzyć tabele tymczasowe, niszczyć je, wszystko na co tylko mamy ochotę, zmiany te i tak nie zostaną ostatecznie zapisane do bazy.


 SQLPREPARE - przygotowanie zapytania
 SQLPREPARE

Przygotowanie obiektu do wykonania zapytania SQL

parametry: brak
rezultat: QUERY_ID, lub pusta wartość jeśli operacja się nie udała.

Tego externala NIE WOLNO zagnieżdżać.

Nawet jeśli jako rezultat zostanie zwrócona pusta wartość (operacja nieudana), konieczne jest wywołanie SQLUNPREPARE, inaczej licznik operacji PREPARE i UNPREEPARE nie będzie się zgadzał i cały skrypt zostanie zakończony błędem, a zmiany nie ostaną zapisane do bazy.

 SQLUNPREPARE - konieczne do wykonania po zakończeniu operacji
SQLUNPREPARE|<query_id>

Zakończenie operacji SQL i zniszczenie obiektów po stronie serwera.

parametry: query_id
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK

Jeśli nie będzie się zgadzała w skrypcie ilość wykonanych SQLPREPARE i SQLUNPREPARE, cały skrypt zostanie zakończony błędem i jego wynik zostanie anulowany przez rollback.

Nawet jeśli jako rezultat zostanie zwrócona pusta wartość (operacja nieudana), konieczne jest wywołanie SQLUNPREPARE, inaczej licznik operacji PREPARE i UNPREEPARE nie będzie się zgadzał i cały skrypt zostanie zakończony błędem, a zmiany nie ostaną zapisane do bazy.

 SQLPLAIN - szablon generowanego pytania
SQLPLAIN|<query_id>|<szablon zapytania>

Pozwala sformułować zapytanie SQL otwartym tekstem.

W treści nie należy podawać wartości zmiennych, w ich miejscu powinno się podawać :NAZWA - za który zostanie w momencie wykonania zapytania podstawiona wartość parametru przekazanego dalszym wywołaniem externala SQLPARAM.

UWAGA: w treści zapytania nie wolno używać znaku apostrofu (to zabezpieczenie przed atakiem sql-injection). Natomiast w <zapytanie> mogą się znajdować np. znaki "||" używane np. do konkatenacji łańcuchów.

parametry: query_id, zapytanie
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK

Przykład sformatowanego szablonu zapytania SQL
select fld_name from tbl_params where fld_name ilike :name
 SQLPARAM - definiujemy parametry użyte w szablonie zapytania
SQLPARAM|<query_id>|<nazwa>|<typ>|<wartość>


Dokonuje podstawienia wartości dla :NAZWA z zapytania w SQLPLAIN.

<nazwa> to nazwa parametru (można używać wielokrotnie)

<typ> to:

  • i - liczba (podana wartość powinna być numeryczna)
  • s - łańcuch (podana wartość może być dowolnym napisem)

<wartość> musi być zgodna z typem. W przypadku łańcuchów nie musimy escape'ować żadnych znaków.

rezultat: komunikat błędu (w szczególności gdy podani typ "i" a wartość nie jest liczbowa), lub pusty string jeśli OK

 SQLEXECUTE - wykonanie zapytania, które NIE zwraca żadnych danych
SQLEXECUTE|<query_id>

Wykonanie zapytania SQL

parametry: query_id
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK 

 SQLOPEN - wykonanie zapytania, które zwraca dane
SQLOPEN|<query_id>

Wywołanie zapytania, które zwraca dane, po których chcemy się poruszać przy pomocy SQLGET

parametry: query_id
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK 

 SQLGET - pobranie danych uzyskanych przez SQLOPEN
SQLGET|<query_id>

Pobranie pojedynczego rekordu z wyniku

parametry: query_id

rezultat:

  • 0|komunikat błędu
  • 1|lista pól z wynikami (wartości poszczególnych pól są oddzielone pionową kreską)
  • 2|EOF
 Przykład
qid = external('SQLPREPARE')
aux = external('SQLPLAIN|'+qid+'|select fld_name, fld_value from tbl_params where fld_name like :name and fld_value is not null')
aux = external('SQLPARAM|'+qid+'|name|s|CFG_ZAM_%')
aux = external('SQLOPEN|'+qid)
(...)
aux = external('SQLUNPREPARE|'+qid)
 Wersja przestarzała (wciąż działająca dla celów kompatybilności)

SQLPREPARE

 SQLPREPARE

Przygotowanie obiektu do wykonania zapytania SQL

parametry: brak
rezultat: QUERY_ID

Tego externala NIE WOLNO zagnieżdżać.


SQLSELECT

 SQLSELECT|<query_id>|<lista_pól>

Lista pól jakie mają być zwrócone w ramach zapytania

parametry: query_id, lista pól (nazwy pól oddzielone pionowymi kreskami)
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK

SQLFROM

SQLFROM|<query_id>|<nazwa_tabeli>

Nazwa tabeli na której ma być wykonywane zapytanie

parametry: query_id, nazwa tabeli
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK

SQLWHERE

SQLWHERE|<query_id>|<warunek_zapytania>

Warunek zapytania SQL

parametry: query_id, warunek
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK

SQLORDERBY

SQLORDERBY|<query_id>|<kolejność_sortowania>

Kolejność sortowania

parametry: query_id, kolejność sortowania (nazwy pól oddzielone przecinkami)
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK

SQLLIMIT

SQLLIMIT|<query_id>|<oczekiwana_ilość_rekordów>

Ustawienie ilości rekordów które mają być zwrócone w ramach zapytania

parametry: query_id, ilość rekordów
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK

SQLEXECUTE

 SQLEXECUTE|<query_id>

Wykonanie zapytania SQL

parametry: query_id
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK 

SQLGET

SQLGET|<query_id>

Pobranie pojedynczego rekordu z wyniku

parametry: query_id

rezultat:

  • 0|komunikat błędu
  • 1|lista pól z wynikami (wartości poszczególnych pól są oddzielone pionową kreską)
  • 2|EOF

SQLUNPREPARE

SQLUNPREPARE|<query_id>

Zniszczenie obiektu po stronie serwera

parametry: query_id
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK

SQLFULL

SQLFULL|<query_id>|<lista_pól>|<nazwa_tabeli>|<warunek_zapytania>|<kolejność_sortowania>|<oczekiwana_ilość_rekordów>

Przygotowanie zapytania
 
parametry: query_id, lista pól (oddzielona przecinkami), nazwa tabeli, warunek zapytania, kolejność sortowania, ilość rekordów.
rezultat: komunikat błędu, lub pusty string jeśli OK


W celu użycia w SQLFULL ciągu znaków || koniecznych podczas sumowania stringów w PostgreSQL, należy użyć:

+STRING+

Aby użyć pojedynczego znaku | należy użyć (od /wiki/spaces/sqldoc/pages/458807):

+STRING