Konfigurowanie książkomatu ARFIDO

Zmiana mechanizmu współpracy!

Informacje podane w drugim rozdziale tej strony są informacją archiwalną, która dotyczyła współpracy bez rozszerzonego SIP2 - tych rozwiązań już NIE STOSUJEMY W NOWYCH WDROŻENIACH!


Współpraca z książkomatem oparta jest obecnie w 100% na protokole SIP2, który został rozszerzony o mechanizmy pozwalające książkomatowi na przekazywanie dodatkowych informacji do systemu bibliotecznego.

Wbudowany w zintegrowanego klienta moduł książkomatu jest aktywny, gdy na stanowisku jest plik licencji zawierający moduł książkomatu, zaś użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia.

Konfiguracja nowego modelu współpracy z książkomatem.

 1. W profilu użytkownika musi być format ksiazkomat - jest on w domyślnej konfiguracji zawsze dostępny, ale należy się upewnić, że w konkretnej instalacji jest włączony.
 2. W zmiennej CFG_AGENDY wprowadzić agendy, które będą reprezentowały poszczególne książkomaty np:
  CFG_AGENDY=....|80|Książkomat nr 1|

 3. Ustawić zmienną CFG_KSIAZKOMATY, której wartością jest lista par <agenda>|<liczba skrytek>|, gdzie <agenda> jest numerem agendy książkomatu (z CFG_AGENDY), a <liczba skrytek> informuje program klienta ile skrytek ma prezentować, np:
  CFG_KSIAZKOMATY=80|43|

 4. Ustawić zmienną CFG_KSIAZKOMAT_SIP2 na wartość S
 5. Nadać użytkownikom mającym dostęp do książkomatu uprawnienie książkomat=<lista agend>, gdzie <lista agend> zawiera numery agend ksiązkomatów dostępnych dla użytkownika

 6. Dla każdego książkomatu należy wprowadzić odrębnego użytkownika o nazwie sys_locker_X, gdzie w miejscu X można podać kolejne numery książkomatów, z uprawnieniem:
  wypożyczanie=<agenda>;inne=<pozostałe agendy>
  gdzie <agenda> jest numerem agendy bieżącego książkomatu, a <pozostałe agendy> - listą wszystkich agend oprócz agend książkomatów.
  Ten użytkownik powinien być podany dostawcy książkomatu do łączenia się z systemem przez protokół SIP2.

 7. NIE konfigurujemy już nadzorcy książkomatu w pliku config.yml - teraz jest to zbędne.
 8. NIE instalujemy MySQL ODBC na stanowisku klienta - teraz jest to zbędne.
 9. NIE konfigurujemy dodatkowych DLL dla klienta - teraz jest to zbędne.

Ponadto do profilów, które mają mieć dostęp do statystyk książkomatu, należy dodać raporty:

ksi-wyp-mc, ksi-wiz-mc, ksi-zwr-mc

    schema.core.profile.logged.reports.extend(['wyp.report.ksi-wyp-mc', 'wyp.report.ksi-wiz-mc', 'wyp.report.ksi-zwr-mc'])
    schema.core.profile.advanced.reports.extend(['wyp.report.ksi-wyp-mc', 'wyp.report.ksi-wiz-mc', 'wyp.report.ksi-zwr-mc'])
    schema.core.profile.admin.reports.extend(['wyp.report.ksi-wyp-mc', 'wyp.report.ksi-wiz-mc', 'wyp.report.ksi-zwr-mc'])


Konfiguracja starego modelu współpracy z książkomatem.

W celu włączenia obsługi książkomatów ARFIDO należy wykonać następujące kroki:

Na serwerze

 1. Zainstalować format (uwaga: domyślne instalacje posiadają ten format automatycznie - ale nie jest on wprowadzony do profili!)

  <item>
    <fld_idf>egz-ksiazkomat</fld_idf>
    <fld_name>egz-ksiazkomat</fld_name>
    <fld_desc>egzemplarz w książkomacie</fld_desc>
    <fld_khw> </fld_khw>
    <fld_values>U=wypozyczalnia/sql/ksiazkomat/egz-ksiazkomat.vpr</fld_values>
  </item>


  i wprowadzić do profilu logged i admin

 2. Zainstalować zestawienie (uwaga: domyślne instalacje posiadają to zestawienie automatycznie - ale nie jest ono wprowadzone do profili!)

  <item>
    <fld_idf>ksi-kontrolowane</fld_idf>
    <fld_desc>Pozycje kontrolowane</fld_desc>
    <fld_language>INTERNAL</fld_language>
    <fld_icon> </fld_icon>
    <fld_options> </fld_options>
    <fld_passes>1</fld_passes>
    <fld_values> </fld_values>
    <fld_parameters>wypozyczalnia/sql/ksiazkomat/sql-wypozyczone-status.epr</fld_parameters>
    <fld_globals> </fld_globals>
    <fld_init>*=wypozyczalnia/sql/ksiazkomat/sql-wypozyczone-status.zpr</fld_init>
    <fld_finalize> </fld_finalize>
    <fld_api_cmd> </fld_api_cmd>
    <fld_mode> </fld_mode>
    <fld_type>STA</fld_type>
    <fld_actions> </fld_actions>
    <fld_father>Obsługa książkomatu</fld_father>
    <fld_app>WYP</fld_app>
  </item>


  i wprowadzić do profilu logged i admin

 3. W zmiennej CFG_AGENDY wprowadzić agendy, które będą reprezentowały poszczególne książkomaty np:
  CFG_AGENDY=....|80|Książkomat nr 1|

 4. Ustawić zmienną CFG_KSIAZKOMATY, której wartością jest lista par <agenda>|<adres książkomatu>|, gdzie <agenda> jest numerem agendy książkomatu (z CFG_AGENDY), a <adres książkomatu> ma postać <ip>:<port> dostępu do bazy książkomatu np:
  CFG_KSIAZKOMATY=80|sandbox.sokrates:3306|

 5. Nadać użytkownikom mającym dostęp do książkomatu uprawnienie książkomat=<lista agend>, gdzie <lista agend> zawiera numery agend ksiązkomatów dostępnych dla użytkownika

 6. Dla każdego książkomatu należy wprowadzić odrębnego użytkownika o nazwie sys_locker_X, gdzie w miejscu X można podać kolejne numery książkomatów, z uprawnieniem:
  wypożyczanie=<agenda>;inne=<pozostałe agendy>
  gdzie <agenda> jest numerem agendy bieżącego książkomatu, a <pozostałe agendy> - listą wszystkich agend oprócz agend książkomatów.

 7. W konfiguracji managera instancji (plik config.yml) należy dodać usługę automatycznego skanowania stanu książkomatu:

  Fragment pliku config.yml
  services:
   locker: enabled

Na stanowisku klienta:

 1. Uzupełnić licencję o moduł KSI i wymienić licencję na stanowisku klienta.

 2. Zainstalować sterownik ODBC do MySQL - https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.3.html

 3. Skopiować bibliotekę LockerMgr.dll dostarczona przez ARFIDO np. do sowa\sowa-tcp\arfido

 4. W celu zainstalowania funkcjonalności obsługi książkomatu w programie wypożyczalni należy zmodyfikować plik WYPOZYCZALNIA.INI przez dodanie sekcji:

  [KSIĄŻKOMAT]

  dll=<ścieżka>LockerMgr.dll

  cycle=120

  gdzie <ścieżka> jest pełną ścieżką dostępu do biblioteki. Zmienna cycle oznacza okres skanowania książkomatu w sekundach (domyślnie 120).

 5. Jeżeli w bibliotece wykorzystywana jest technologia RFID, to powinna być zainstalowana odpowiednia biblioteka obsługi RFID (operacja przekazania do/z książkomatu zmienia status etykiety)

 6. W celu zainstalowania funkcjonalności obsługi książkomatu w programie magazyn_tcp należy powtórzyć krok 4 i ew. 5 dla pliku MAGAZYN_TCP.INI

Uwaga:

Biblioteka ARFIDO w wersji sierpień 2018 działa wolno przy odświeżaniu stanu książkomatu. Aby usprawnić ten problem została opracowana biblioteka ksiazkomat.dll, która pobiera dane znacznie szybciej. W celu zainstalowania tej biblioteki powyższa sekcja powinna mieć postać:

[KSIĄŻKOMAT]

dll=<ścieżka>ksiazkomat.dll

arfido=<ścieżka>LockerMgr.dll

cycle=120