Klient administracyjny

Klient administracyjny jest aplikacją konsolową, umożliwiająca wykonanie operacji administracyjnych niedostępnych z poziomu innych klientów TCP, czy WWW. 

W celu uruchomienia klienta administracyjnego konieczne jest wcześniejsze zalogowanie się na serwer na którym jest zainstalowane oprogramowanie SowaSQL. W przypadku systemów Linux, należy się zalogować jako użytkownik sowa. Następnie używając systemu zarządzania serwisami sowizor, uruchamiamy klienta administracyjnego

sowizor adm nazwa_katalogu

W celu wyświetlenia listy wszystkich dostępnych w danym momencie komend, należy użyć polecenia help.

Zalogowanie się z poziomu klienta administracyjnego do określonego katalogu wymaga ustawionego prawa administrowanie w tym katalogu.

Niewłaściwe używanie klienta administracyjnego może spowodować trwałe usunięcie, bądź uszkodzenie danych bibliotecznych. Pracownicy firmy SOKRATES-Software nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek nieprawidłowej obsługi klienta administracyjnego SowaSQL, przez użytkowników systemu. Pracownicy firmy SOKRATES-Software nie biorą również odpowiedzialności za szkody w danych wyrządzone przez użytkowników systemy na skutek bezpośrednich operacji na bazie danych, lub zmian w skryptach systemu SowaSQL, nie autoryzowanych przez pracowników SOKRATES-Software.

Przed wszystkimi operacjami administracyjnymi, które w efekcie mogą spowodować zmiany w danych zalecane jest wcześniejsze wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy.

Na tej stronie:


Wprowadzenie

Oprogramowanie klienckie jest stworzone w sposób umożliwiający maksymalnie łatwe wykonywanie poszczególnych instrukcji przez administratora, bez konieczności pamiętania przez niego składni poszczególnych komend.

Składnia

Przykładowo w celu zmiany hasła użytkownika możliwe jest wykonanie komendy:

user sokrates passwd nowe_haslo nowe_haslo [ENTER]

Wymaga to jednak znajomości składni instrukcji user. Klient administracyjny umożliwia jednak znacznie prostsze wprowadzanie instrukcji, dzięki któremu sesja zmiany hasła może wyglądać tak:

user [ENTER]
Podaj nazwę użytkownika: sokrates [ENTER]
(add, delete, disable, enable, passwd, allow, denny, right, comment, profile, show): passwd [ENTER]
Podaj nowe hasło użytkownika: nowe_haslo [ENTER]
Powtórz nowe hasło: nowe_haslo [ENTER]

W celu ułatwienia pracy, możliwe jest użycie podpowiedzi tylko w części i tak wykonanie instrukcji:

user sokrates passwd [ENTER]

Umożliwi dopisania tylko reszty potrzebnych informacji:

Podaj nowe hasło użytkownika: nowe_haslo [ENTER]
Powtórz nowe hasło: nowe_haslo [ENTER]

W dowolnym momencie można przerwać wprowadzanie instrukcji klikając [ENTER] bez wprowadzania wartości. Aby wprowadzić pustą wartość, co może być niekiedy potrzebne należy wpisać spację w zamkniętą w cudzysłowy i nacisnąć [ENTER]. Aby jako parametr wprowadzić ciąg
znaków ze spacjami, konieczne jest zamkniecie tego ciągu przy pomocy cudzysłowów.

Jeśli ciąg znaków powinien zawierać w sobie znak cudzysłowu należy poprzedzić go symbolem "/". Aby wprowadzić ciąg znaków zawierający znak "/", należy go również poprzedzić przez "/". Np:

  • ciąg znaków z cudzysłowem: "tytuł: /"Głowa w chmurach/""

  • ciąg znaków z "/": "Sokr //LM"
  • ciąg znaków ze spacjami: "Głowa w chmurach"
  • pusty parametr: " "

Dodatkowe parametry instrukcji

Wszystkie instrukcje które zwracają więcej niż jedną linijkę informacji są objęte automatyczną klauzulą "more", co powoduje iż po każdych 20 wyświetlonych linijkach, wydruk jest przerywany i trwa oczekiwanie na kliknięcie przez użytkownika klawisza ENTER. Kliknięcie dowolnego innego klawisza, a następnie ENTER, spowoduje przerwanie wyświetlania dalszej części listy.

Użytkownik może ograniczyć ilość wyświetlanych informacji do szczególnie go interesujących, przy pomocy komendy filtru "|" i instrukcji "grep", która powoduje iż wyświetlane będą tylko linie zawierające określony po grep ciąg znaków.

Przykładowo w celu wyświetlenia wszystkich użytkowników którzy posiadają prawa administrowania można użyć następującej składni:

users all | grep adm [ENTER]

Należy pamiętać iż komenda "grep" działa na wyjściowych ciągach znaków, i nie potrafi rozróżnić naszych intencji, w związku z czym wykonanie powyższej instrukcji, wyświetli nie tylko wszystkich użytkowników, którzy posiadają prawo "administrowanie", ale również wyświetli np. użytkownika "admiral".

Instrukcje uruchamiane jako procesy.

Niektóre instrukcje (np. const_coll), które na wykonanie wymagają czasami nawet kilku godzin, są uruchamiane jako procesy po stronie serwera. Oznacza to, że wykonanie np:

cons_coll [ENTER]

Spowoduje wyświetlenia komunikatu zwrotnego "OK" i powrotu do znaku zachęty po stronie klienta administracyjnego. Można teraz przy pomocy komendy ps sprawdzić, że faktycznie po stronie serwera został utworzony nowy proces.

Do czasu zakończenia procesu po stronie serwera NIE WOLNO kończyć pracy klienta administracyjnego, ani wylogować się z serwera, spowodowało by to nieoczekiwane zakończenie procesu po stronie serwera.

W celu otrzymania informacji o aktualnym statusie procesu można użyć komendy:

ps numer_procesu log [ENTER]

Spowoduje to wyświetlenie ostatnich 20 linijek jakie wygenerował dany proces do logu systemowego. Podczas wykonywania różnych długotrwałych operacji warto również pamiętać o tym aby użytkownicy nie pracowali wówczas w systemie, a następnie ustawić priorytet wykonywanego procesu na zero przy pomocy:

ps numer_procesu pr 0 [ENTER]

Wykonywanie danego procesu można również wstrzymywać ("pause"), wznawiać ("start") lub całkowicie zatrzymać ("stop").

Aliasy do instrukcji

W celu ułatwiania wprowadzania instrukcji, każda z nich może zostać określona poprzez alias. Wymaga to dokonania zmian w pliku konfiguracyjnym, w którym dana komenda została zapisana. Dzięki temu właśnie, Można wykonać instrukcje:

login id 3 [ENTER]

Można również napisać prościej:

l id 3 [ENTER]

Gdzie l jest alisem komendy login. Podobnie np. komenda aliasy exit i q są równoważny komendzie quit.

Lista dostępnych komend administracyjnych

backupblokada
cfgconst_coll, coll, conv_idx, cofnij_ubytek
duplicate
help
import_bib, import_sko
login, logout
modules
ps
quit
recompilerebuild, reindex, repair, restore, reload
serversserver, set
tables
users, user