Usługa samozapisu

System SowaSQL Premium (w wersji z nowym serwerem API) oferuje wbudowaną usługę samodzielnego zapisu czytelnika do systemu. Usługę tę realizuje zarówno katalog OPAC, jak i aplikacja webowa systemu SowaSQL (np. aplikacja do zarządzania dokumentami elektronicznymi “Teka”). Niniejsza strona opisuje proces i jego konfigurację pod kątem katalogu OPAC.

Konfiguracja

Włączenie i konfiguracja usługi

Usługa samozapisu domyślnie JEST włączona, ale “czasowo zablokowana” do czasu skonfigurowania niezbędnych parametrów systemu, istotnych z punktu widzenia RODO. Poniższa tabela precyzuje wszystkie parametry sterujące procesem samozapisu.

Parametr

Opis

Parametr

Opis

opac.registration.default.autocomplete

Określa, czy pola formularza samozapisu pozwalają na autouzupełnianie przez przeglądarkę. (domyślnie: nie)

opac.registration.default.regulations

Adres URL do regulaminu biblioteki. Jeśli ten parametr nie jest ustawiony - rejestracja jest “tymczasowo niedostępna”

opac.registration.default.information

Tekst (html) informacji prezentowanej czytelnikowi po zakończeniu samozapisu. Domyślny tekst zawiera podziękowanie za rejestrację, informację o możliwości (lub jej braku) rezerwacji/zamówień, a także prośbę o wizytę w bibliotece w celu potwierdzenia konta (zob. dalej - przykład).

cfg_blokada_sam

Jeśli ustawiony - pozwala wybiórczo ograniczyć możliwości samodzielnego rezerwowania i zamawiania książek dla niepotwierdzonych w bibliotece kont samozapisu. Domyślnie te operacje są dostępne dla czytelnika.

R - blokuje rezerwacje
Z - blokuje zamówienia
RZ - blokuje obie operacje

cfg_rodo_*

Grupa parametrów - ustawiana operacją “Ustaw parametry zobowiązania”.

Określają treść informacji RODO prezentowanej po zakończeniu procesu rejestracji. W szczególności - jeśli parametr cfg_rodo_akapity = 0 - wówczas nie jest prezentowana ta informacja.

Wyłączenie usługi

Aby całkowicie zablokować działanie usługi, wymagane jest ustawienie na false parametru modułu “folks” (w aplijacji SOWA Web zakładka - “Użytkownicy”), core.signup.default.enabled

Proces zamozapisu

Rozpoczęcie samozapisu

Jeśli użytkownik nigdy nie korzystał z biblioteki i chce rozpocząć korzystanie z usług biblioteki, musi skorzystać z opcji rejestracji online, która dostępna jest na stronie “Konto” katalogu OPAC. W tym celu po prawej stronie ekranu, w części “Zapis do biblioteki”, musi kliknąć przycisk “Zarejestruj się”.

Wprowadzenie adresu e-mail i hasła

Rejestracja wymaga podania unikalnego adresu e-mail (tzn. takiego dla którego nie ma jeszcze użytkownika w systemie), a także hasła dla nowo tworzonego konta.

Stopień złożoności hasła wymaganego od czytelników administrator może definiować w aplikacji “Sowa WEB”, w dedykowanym narzędziu: “Polityka haseł”.

 

Użytkownik, który rozpoczął wcześniej proces samodzielnej rejestracji, ale go przerwał, po ponownej próbie rejestracji lub logowania, przy użyciu tego samego adres e-mail oraz hasła, zostanie przekierowany do kolejnych kroków procesu rejestracji. W przypadku rozpoczęcia kolejnej rejestracji, ale z podaniem innego hasła, poprzedni proces zostanie anulowany po pozytywnym potwierdzeniu poprawności wprowadzonego adresu e-mail.

Potwierdzenie adresu e-mail

Na wprowadzony przy rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca 9 cyfrowy kod weryfikujący. Kod ten (w całości, wraz z dywizami), należy wprowadzić do formularza kontynuacji rezerwacji, lub kliknąć w link otrzymany w wiadomości e-mail. Niezależnie od sposobu potwierdzenia, każda karta przeglądarki zostanie przestawiona na kolejny krok wymagany dla rejestracji.

Jeśli kod weryfikujący nie dotrze do odbiorcy, lub też w/w krok został wznowiony poprzez próbę logowania na niepotwierdzony adres e-mail, wówczas system oferuje możliwość ponownego wysłania kodu na adres e-mail. W tym celu należy kliknąć w ikonę zaokrąglonej strzałki.

Wiadomość e-mail z kodem potwierdzającym powinna mieć następującą postać:

Wypełnienie danych osobowych

Po pozytywnej weryfikacji adresu e-mail, system przechodzi w tryb wypełnienia formularza danych osobowych, określonych przez bibliotekę jako wymagane do skompletowania rejestracji online.

Dane niezbędne do rejestracji konta czytelnika można ustawić w aplikacji “Sowa WEB”, w dedykowanym narzędziu: “Ustawienia edycji danych osobowych”, w którym należy wybrać zakładkę “Czytelnik (niepotwierdzony)”. Można w ten sposób określić zakres danych dostępnych do wprowadzenia do formularza, a także ich wymagalność.

Pola określone jako wymagane, będą oznaczone na formularzu za pomocą gwiazdki. Bez wypełnienia tych pól, system nie pozwoli na kontynuację samozapisu.

Zakończenie procesu rejestracji

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, o ile nie wprowadzono niepoprawnych danych (system min. kontroluje sumę kontrolną numeru PESEL czy poprawność daty urodzenia), użytkownikowi prezentowana jest informacja dotycząca zakończenia procesu rejestracji, czynności które może od tej pory wykonywać (w szczególności - zamawiać i rezerwować książki - co można selektywnie ograniczyć), a także zasad przetwarzania danych osobowych i ewentualnych zgód, które będzie musiał potwierdzić (lub nie) podczas osobistej, pierwszej wizyty w bibliotece.

 

Logowanie na konto

Jeśli proces rejestracji był prowadzony cały czas w tej samej przeglądarce internetowej, wówczas na jego koniec użytkownik będzie już automatycznie zalogowany na swoje konto czytelnika. W przeciwnym razie - wymagane będzie ponowne zalogowanie się na konto przy użyciu adres e-mail oraz hasła podanego w pierwszym kroku rejestracji.

Niezależnie od tego, czytelnik musi udać się do biblioteki w celu weryfikacji danych osobowych. Dopiero wówczas będzie mógł wypożyczać książki. Na koncie online, do czasu zatwierdzenia konta przez bibliotekarza, będzie informacja o potrzebie wizyty w bibliotece.

Modyfikacja treści komunikatów

Jeśli dla celów działalności biblioteki jest niezbędne zmodyfikowanie domyślnej treści komunikatów w katalogu OPAC, które nie są sterowane parametrycznie, wówczas istnieje możliwość modyfikacji każdego ze statycznych opisów, prezentowanych czytelnikowi (poza treścią wiadomości e-mail, która jest niedostępna do zmiany). W tym celu prosimy o zgłaszanie prośby o zmianę na portalu wsparcia systemu SowaSQL.