Włączenie mechanizmu odsetek

Podstawowe informacje

Zgodnie z polskim prawem, każda przeterminowana należność pieniężna może powodować naliczanie odsetek. W sytuacji, gdy umowa między stronami nie precyzuje inaczej, stosuje się ustawowe odsetki za opóźnienie. 

Jeśli Biblioteka chce skorzystać z tej możliwości, wówczas warto zadbać o to, by w regulaminie znalazły się odpowiednie zapisy, które informują czytelników o:

  • momencie i przyczynie naliczenia opłat (to zapewne wszystkie obecne regulaminy już posiadają);

  • terminie płatności - biblioteka powinna pozwolić czytelnikowi uregulować należność w wyznaczonym terminie, zanim zacznie naliczać odsetki - termin płatności można wyznaczyć na liczbę dni od daty naliczenia (np. płatność w ciągu 7 dni);

  • rodzajach należności, za które naliczane będą odsetki.

Mechanizmem odsetek są objęte tylko wybrane naliczenia, domyślnie są to wyłącznie naliczenia z tytułu zwrotu (lub prolongaty) po terminie. Zatem np. naliczenia za wysłane monity lub za inne zdarzenia, nie powodują naliczania dodatkowo odsetek. Jest jednak możliwość skonfigurowania systemu do naliczania odsetek także od innych typów należności, niż tylko przetrzymania.

W przypadku przeterminowanej należności, system rozpoczyna bieżące naliczanie odsetek. Kwota odsetek będzie rosła z każdym dniem przeterminowania należności. W razie dokonania przez czytelnika wpłaty częściowej, odsetki nadal będą naliczane od kwoty pozostałej do zapłaty, zaś w stosunku do kwoty już wpłaconej odsetki będą naliczone tylko za okres pomiędzy terminem płatności, a datą wpłaty częściowej.

Stosowną informację na temat odsetek będzie widzieć także czytelnik na swoim koncie w katalogu OPAC:

W przypadku, gdy w Bibliotece funkcjonuje mechanizm płatności online przez PayU, kwoty odsetek są automatycznie naliczone i zamrażane w momencie zlecenia przez czytelnika płatności online (jeśli tą płatność anuluje, wówczas odsetki ponownie zaczną się naliczać).

W momencie przyjmowania wpłaty, system do rozliczenia całości będzie oczekiwał wpłaty pokrywającej zarówno kwotę należności ("kary"), jak i kwotę odsetek. Wpłacenie wyłącznie kwoty naliczenia spowoduje pozostawienie należności jako nierozliczonej (gdyż brak jest wpłaty kwoty odsetek), przy czym dalsze odsetki już nie będą narastać.

Mechanizm wdrożenia

Do wdrożenia mechanizmu naliczania odsetek wymagane jest podjęcie przez Bibliotekę następujących decyzji.

1. Liczba dni do wyznaczania terminu płatności.

Ta liczba może wynosić nawet 0 (zero), niemniej przyjazną praktyką powinno być określenie realnego terminu, np. 7 dni od daty naliczenia. Wówczas czytelnik może uiścić opłatę np. przelewem, bez narażania się na dodatkowe obciążenia.

Przy wyznaczaniu terminu płatności system pomija dni świąteczne, przesuwając termin na dzień następny.

2. Rodzaje naliczeń, dla których będą doliczane odsetki

Domyślnie odsetki są tylko od opłaty za przetrzymanie. Nie ma jednak prawnych przeszkód, by pozostałe naliczenia (za zniszczenie, zagubienie, za wysłanie monitu etc.) także były objęte mechanizmem odsetkowania.

3. Sposób postępowania z wcześniejszymi naliczeniami.

Dla "starych", nieopłaconych naliczeń, można przyjąć różne strategie, ale powinny być one określone w zmienionym Regulaminie Biblioteki. Proponujemy następujące rozwiązania:

  1. najprostszym rozwiązaniem jest nie naliczać odsetek od "starych" zobowiązań. Ma to swoje uzasadnienie m.in tym, że czytelnicy nie byli wcześniej informowani o terminie płatności i z tego też względu nie ma łatwej metody określenia, od kiedy odsetki miałyby się naliczać.

  2. ustalenie konkretnego dnia terminu płatności dla "starych" zobowiązań (np. miesiąc od dnia zmiany regulaminu). Wówczas odsetki będą liczone dopiero po upływie odgórnie ustalonego terminu płatności.

Konfiguracja

Włączenie odsetek polega na ustawieniu następujących parametrów:

  1. cfg_kary_termin - liczba dni wyznaczająca termin płatności za naliczoną karę (domyślna wartość: 3)

  2. wyp.interest.default.enabled - czy system ma wyznaczać odsetki (domyślna wartość: NIE)

  3. wyp.interest.default.kinds - rodzaje naliczeń, od których wyznaczane są odsetki (domyślnie: zwrot po terminie, prolongata po terminie)

  4. wyp.interest.default.start_at - pierwsza data, od której są naliczane odsetki (domyślnie: 1997-01-01 - czyli wszystkie przeterminowane należności z ustalonym terminem płatności)

  5. wyp.interest.default.table - tabela odsetek (domyślna wartość: aktualna na dzień wydania wersji serwera systemu)