Konfiguracja SOWA OPAC

Konfiguracja on-line

Konfiguracja odbywa się za pomocą dostępnego przez przeglądarkę konfiguratora on-line. Dostępny jest on pod adresem: http://[adres_do_katalogu]/tools/configure.php - np. dla przykładów adresów podanych w temacie Instalacja będzie to http://opac.biblioteka.miasto.pl/tools/configure.php. Wejście na stronę konfiguracji wymaga podania użytkownika i hasła założonego podczas instalacji serwisu.

Wybór i edycja instancji

Poszczególne serwisy nazywane są instancjami - pojedyncza instancja obsługuje połączenie z jednym wybranym katalogiem bibliotecznym. Instancje te mogą być przypisane do różnych domen internetowych (w sytuacji, gdy instalacja obsługuje wiele domen) - przy czym jeśli wszystkie instancje należą do tej samej domeny, wówczas należy je konfigurować w standardowo dostępnej domenie default.

Jeśli skonfigurowana zostanie domena - wówczas można dla niej utworzyć dowolną liczbę aliasów, np. dla domeny katalog.strona-biblioteki.pl aliasem może być www.katalog.strona-biblioteki.pl.

Po wskazaniu domeny wyświetlona zostanie lista instancji dostępnych w ramach tej domeny.

Za pomocą ikon przedstawione są operacje, które można wykonywać na domenach i katalogach. W szczególności ikony te pozwalają na:

 • Dodanie nowej domeny - system poprosi o wpisanie istniejącej nazwy domenowej. Jeśli nazwa zostanie poprawnie zweryfikowana - utworzona zostanie nowa pusta konfiguracja dla tej domeny
 • Skopiowanie bieżącej domeny - system poprosi o wpisanie istniejącej nazwy domenowej. Jeśli nazwa zostanie poprawnie zweryfikowana - utworzona zostanie konfiguracja dla tej domeny wraz z kopią instancji z bieżącej domeny.
 • Usunięcie domeny - system poprosi o potwierdzenie, a następnie skasuje domenę wraz ze wszystkimi jej aliasami oraz instancjami katalogów.
 • Zmiana nazwy domeny - system poprosi o nową nazwę dla domeny (trzeba podać istniejącą). Opcjonalnie po zmianie stara nazwa domenowa może być zachowana jako alias do nowej nazwy domenowej.
 • Zmiana numeracji instancji - pozwala zmienić identyfikatory (KatID) poszczególnych instancji w ramach domeny, a także wybrać instancję domyślną.
 • Zaimportowanie domeny z pliku - pozwala na import ustawień z pliku JSON.  Pozwala w trakcie importu określić docelową nazwę domenową - jeśli nie zostanie podana, system użyje nazwy zapisanej w pliku importu.
 • Wyeksportowanie domeny do pliku.
 • Dodanie nowego aliasu - domena może posiadać dowolną liczbę aliasów.
 • Dodanie nowej instancji - utworzy nową, pustą instancję, a edytor zostanie wypełniony wartościami domyślnymi.
 • Skopiowanie istniejącej instancji - utworzy nową instancję, a edytor zostanie wypełniony kopią wartości z bieżącej instancji.
 • Usunięcie instancji.

Jeśli wybrana jest instancja wyświetlany jest także jej status (online lub offline) - status ten można zmienić i wyłączyć (z podaniem przyczyny) i włączyć tylko wybraną instancję katalogu.

Narzędzie udostępnia wyszukiwarkę - wystarczy wprowadzić np. kawałek nazwy katalogu, numer portu albo IP - wyszukane zostaną instancje pasujące do wzorca. Jest to szczególnie użyteczne w instalacjach wielodomenowych.

Ponadto w postaci przycisków dostępne są operacje czasowego wyłączania/włączania instancji (przydatne do informowania czytelników o pracach serwisowych lub innych powodach czasowej niedostępności katalogu OPAC):

 • Włącz wszystkie - przywraca działanie wszystkich skonfigurowanych instancji we wszystkich domenach
 • Wyłącz wszystkie - pozwala czasowo wyłączyć wszystkie instancje we wszystkich domenach
 • Włącz domenę - przywraca działanie wszystkich instancji z wybranej domeny
 • Wyłącz domenę - pozwala czasowo wyłączyć wszystkie instancje z wybranej domeny (z podaniem powodu wyłączenia). Użytkownicy przez ten czas nie będą mogli korzystać z katalogu, natomiast serwis będzie prezentować podany powód wyłączenia.

Poniżej dostępne są przyciski zmiany trybu edytora konfiguracji:

 • Podstawowe - podstawowe ustawienia. Jest to domyślny tryb, w którym uruchamia się konfigurator
 • Zaawansowane - ustawienie zaawansowane
 • Pamięć cache - zarządzanie pamięcią podręczną (cache)
 • Testy - proste testy
 • Wstawki - możliwość dodawania kodu HTML lub PHP do wybranych miejsc strony
 • Kod CSS - możliwość dodawania lokalnych styli CSS

Podstawowe

Niektóre z pól są wielojęzyczne - dostępne są dla nich osobne pola edycyjne. Ważne jest wypełnienie co najmniej pola dla języka polskiego. Jeśli pole dla pozostałych języków nie jest wypełnione - zostanie użyta wartość pola dla języka polskiego.

Ustawienia podstawowe

Grupa
SOWA OPAC może obsługiwać dowolną ilość serwerów SowaSQL, które można grupować, dzięki czemu odnośniki do kolejnych katalogów będą dostępne z formularza wyszukiwawczego każdego z nich w postaci "kafelków" nad polem wyszukiwawczym.W polu tym należy wpisać nazwę grupy, do której należy dany katalog. Można w bramce korzystać z wielu grup.

IP serwera
Adres IP, na którym uruchomiony jest serwer aplikacji SowaSQL.

Port
Port, na którym działa serwer aplikacji SowaSQL obsługujący katalog.

URL do wyszukiwarki
Dla systemu SowaSQL Premium należy podać tutaj adres URL do serwera wyszukiwawczego Elasticsearch (w sieci lokalnej) lub serwera ASIO (gdy łączymy się przez Internet)

Opis serwera
[Pole wielojęzyczne] Krótki opis katalogu. Wyświetla się w liście rozwijanej z wyborem katalogu (zob. uwaga przy polu Grupa).

Nagłówek – tytuł katalogu
[Pole wielojęzyczne] Nagłówek katalogu, który pojawia się u góry każdej podstrony serwisu. nad formularzem wyszukiwania. Dopuszcza się stosowanie znaczników HTML w celu właściwego sformatowania nagłówka. Zwykle umieszcza się tam nazwę biblioteki oraz katalogu w nagłówku <h2> np.:
<h2>Katalog księgozbioru Biblioteki Miejskiej</h2>

Nagłówek – logo lewe (prawe)
Ikona z logo biblioteki, która będzie umieszczona w lewym (lub prawym) górnym rogu nagłówka. Jej zalecany 132x132 i powinien być to plik PNG obsługujący przezroczystość. Plik najlepiej umieścić w podkatalogu site/media.

Nagłówek – odnośnik URL na lewym (prawym) logo
Odnośnik URL do strony informacyjnej biblioteki. Odnośnik ten będzie aktywowany po kliknięciu w ikonę biblioteki (po lewej lub prawej stronie nagłówka). Odnośnik otwiera się w nowym oknie (lub karcie) przeglądarki. Jeśli kliknięcie w odnośnik ma otworzyć stronę w tym samym oknie, wówczas adres URL należy poprzedzić frazą _self i dwukropkiem, np. _self:http://www.strona-biblioteki.pl/

Ustawienia logowania i obsługa kont czytelników

Logowanie możliwe
Dotyczy serwerów obsługujących wypożyczalnię. Ustawienie pola na NIE sprawi, że nie będzie dostępna obsługa konta czytelnika przez Internet, a tym samym brak możliwości zdalnego rezerwowanie i zamawiania pozycji z tego katalogu.

Prefiks numeru karty
Dotyczy tylko logowania przy pomocy numeru karty bibliotecznej. Jest to jedno lub trzycyfrowy prefiks, który będzie automatycznie dodawany do wprowadzonej wartości (ponadto wartość ta jest dodatkowo uzupełniana zerami z lewej strony, jeśli jest krótsza niż wartość pola Długość numeru karty).
Jeśli prefiks jest pusty, wówczas system nie ingeruje we wprowadzony przez użytkownika numer.

Długość numery karty
Jeśli ustawiony na wartość większą od zera, wówczas numer karty wprowadzony przez użytkownika uzupełniany jest zerami z lewej strony tak, by osiągnął wymaganą długość.

Rezerwowanie włączone
Dotyczy serwerów obsługujących wypożyczalnię z modułem zamawiania i rezerwowania przez Internet. Określa czy rezerwacje są dopuszczalne (przy czym operacje zamawiania wciąż są dostępne).

Logowanie wyłącznie przez SSL
Określa czy obsługa konta czytelnika (w tym logowanie) ma się odbywać w szyfrowanej sesji SSL. Uwaga: wymaga to poprawnie skonfigurowanego serwera WWW i wykupienia ważnego certyfikatu SSL!

Możliwość edycji adresów
Określa czy czytelnik może samodzielnie przez konto czytelnika zmienić swój adres zamieszkania i adres korespondencyjny. Można dopuścić edycję obu adresów, ograniczyć edycję tylko do adresu do korespondencji, albo całkowicie zabronić edycji adresów.

Możliwość edycji telefonu
Określa czy czytelnik może samodzielnie przez konto czytelnika zmienić swój numer telefonu do kontaktów.

Możliwość edycji adresu e-mail
Określa czy czytelnik może samodzielnie przez konto czytelnika modyfikować listę podstawowych adresów e-mail. Można określić wymóg potwierdzenia zmiany e-maila - wówczas zmiana zostanie zastosowana pod warunkiem podania przez czytelnika poprawnego adresu e-mail i kliknięciu w link aktywujący zmianę (wymaga poprawnie skonfigurowanego wysyłania e-maili przez system SOWA). Można także zezwolić na edycję adresu bez konieczności jego potwierdzenia (nie zalecane), albo całkowicie zabronić edycji podstawowych adresów e-mail.

Możliwość edycji nr do SMS
Dostępne tylko jeśli system SOWA jest poprawnie skonfigurowany do wysyłania powiadomień SMS. Opcja ta określa czy czytelnik może samodzielnie modyfikować numer telefonu komórkowego do SMSów. Można określić wymóg potwierdzenia zmiany numeru - wówczas zmiana zostanie zastosowana pod warunkiem podania przez czytelnika poprawnego numeru telefonu i kodu, który zostanie wysłany SMSem na nowo podany numer. Można także zezwolić na edycję numeru bez konieczności jego potwierdzenia (nie zalecane), albo całkowicie zabronić edycji numeru telefonu do SMS.

Ustawienia techniczne komunikacji z serwerem

Klucz do operacji niskopoziomowych
W tym miejscu należy wgrać plik licencji dla biblioteki. Plik ten można pozyskać ze Strefy Biblioteki (http://www.sokrates.pl/biblioteka)

Identyfikator rejestru czytelników
Dotyczy instalacji, w których dla kilku rozdzielnych baz danych (np. biblioteki w jednym powiecie) wykorzystywana jest wspólna baza danych osobowych czytelników. Identyfikator nadaje firma SOKRATES.

Ustawienia pomocy

Zewnętrzny URL pomocy
Jeśli przygotowany jest zewnętrzny plik pomocy, można odnośnik do niego tu wprowadzić. Efekt tego będzie taki, że opcja menu "Pomoc" będzie kierować na podany adres URL.

Pomoc pod formularzem wyszukiwania
[Pole wielojęzyczne] Opcjonalny tekst (dopuszcza znaczniki HTML), który pojawi się pod formularzem wyszukiwania. Standardowo przewidziany jest on do skróconej pomocy lub odnośników do pomocy, ewentualnie ważnych informacji dotyczących funkcjonowania katalogu.

Pomoc nad formularzem logowania
[Pole wielojęzyczne] Opcjonalny tekst (dopuszcza znaczniki HTML), który pojawi się ponad formularzem logowania czytelnika. Standardowo przewidziany jest on do informowania czytelników o zasadach logowania się na konto.

Ustawienia wyglądu

Nazwa motywu
Nazwa motywu graficznego. Motywy definiują podstawową kolorystykę strony. (przycisków, ikonek, linków).

Wyświetlanie treści pola blokady konta czytelnika

Określa czy treść blokady, którą bibliotekarz nakłada na konto czytelnika, ma być prezentowana na stronie z informacjami na koncie czytelnika. Jeśli nie, wówczas prezentowana będzie tylko informacja o nałożonej blokadzie, ale bez jej treści.

Wyświetlanie sekcji rozliczeń konta czytelnika
Określa czy list wpłat i naliczonych kar ma być prezentowana na koncie czytelnika.

Ustawienia integracji z Portalem w.bibliotece.pl

Wszelkie poniższe opcje ustawiane są tylko i wyłącznie dla tych bibliotek, które spełniły wymagania techniczne i formalne zintegrowania katalogu z portalem e-usług bibliotecznych http://w.bibliotece.pl. Wartości niezbędne do uruchomienia integracji wypełniają pracownicy firmy SOKRATES.

Adres URL do Portalu
Za wyjątkiem instalacji demonstracyjnych i testowych, zawsze jest to https://w.bibliotece.pl

Login biblioteki w Portalu
Identyfikator logowania użytkownika zarejestrowanego w Portalu z profilem "biblioteka".

Identyfikator zintegrowanego katalogu
Wewnętrzny identyfikator katalogu wykorzystywany przy komunikacji z API Portalu.

Klucz do API Portalu
Hasło dostępowe (klucz) wykorzystywane przy komunikacji z API Portalu.

Linkowanie rekordów do Portalu
Ustawienie opcji na TAK pozwala na stronie z wynikami wyświetlać informacje i odnośnik do rekordu w Portalu.

Integracja funkcji społecznościowych
Ustawienie opcji na TAK pozwala wyświetlać oceny i recenzje przydzielone książkom przez użytkowników Portalu. Pozwala także na ocenianie, recenzowanie i rejestrowanie się czytelników w Portalu bezpośrednio z poziomu konta czytelnika w katalogu OPAC.

Używanie okładek z Portalu
Jeśli w katalogu biblioteki rekord nie ma załączonej okładki, zaś w Portalu jest dostępna - wówczas zostanie ona pobrana z Portalu i wyświetlona użytkownikowi. Jeśli biblioteka nie życzy sobie w ogóle prezentacji tych okładek - należy wybrać opcję wyłączone całkowicie.

Liczba wyświetlanych wpisów z bloga biblioteki
Na stronie głównej OPAC prezentuje się lista kilku ostatnich wpisów z bloga biblioteki w portalu. Tym ustawieniem precyzujemy ich liczbę.

Zaawansowane

Przełączenie konfiguracji na zakładkę "Zaawansowane" (zob. prawy górny sektor strony) pozwala na konfigurację zaawansowanych właściwości serwisu.

Poziom logowania i plik dziennika

W tej części można ustawić poziom logowania komunikatów. Szczególnie przydatne są to opcje podczas diagnozy nieprawidłowego funkcjonowania serwisu. Z tego poziomu można także podejrzeć, pobrać, a także skasować plik dziennika.

Uwaga: włączenie trybu "paranoiczny" powoduje bardzo szybki przyrost objętości pliku dziennika, dlatego prosimy nie ustawiać go nigdy na serwerach produkcyjnych!

Generator formularza wyszukiwawczego (na strony WWW)

Opcja ta pozwala wygenerować gotowy kod HTML do wklejenia np. na stronę informacyjną biblioteki z uproszczonym formularzem wyszukiwawczym. Wysłanie formularza otworzy wyniki w nowym oknie (karcie) przeglądarki.

Do wyboru są dwie opcje formularza:

 • wyszukiwanie podstawowe (wg indeksów) - generuje formularz z jednym combo do wyboru indeksu (tytuł, autor etc.) oraz jednym polem na wpisanie tekstu i przyciskiem szukaj. Jest to odpowiednik podstawowego formularza wyszukiwawczego.
 • wyszukiwanie wg słów (dowolne indeksy) - generuje formularz z jednym polem na wpisanie tekstu i przyciskiem szukaj. Jest to wyszukiwania zgodne z kryterium "szukaj słów w dowolnym indeksie". Opcja dostepna tylko dla SOWA2/MARC21.

W polu edycyjnym - po kliknięciu w przysisk Generuj formularz - zostanie zamieszczony gotowy kod HTML. Można go przekleić na swoją stronę internetową - należy pamiętać o przygotowaniu odpowiednich styli dla użytych tu klas CSS.

Ponadto możliwe jest wstawienie formularza jako ramka IFRAME. Podgląd ramki oraz URL jest generowany poniżej.

Przykładowy adresu URL dla IFRAME: http:///katalog.strona-biblioteki.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=frame&version=default - aby przesłać do ramki indywidualny arkusz styli CSS, należy podać jego adres w parametrze css, np: http://katalog.strona-biblioteki.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=frame&version=default&css=http://www.strona-biblioteki/css/sowa.css

Sesje użytkowników

Składa się z dwóch przycisków. Pierwszy wyświetla listę sesji, drugi pozwala je usunąć. Usuwanie sesji przydaje się w przypadku problemów po aktualizacji katalogu w ciągu dnia pracy biblioteki.

Pamięć cache

Przełączenie konfiguracji na zakładkę "Pamięć cache" pozwala na zarządzanie pamięcią podręczną (cache). Pamięć podręczna wykorzystywana jest w celu przyspieszenia generowania stron z wynikami odpowiedzi, pobierania okładek i ich miniaturek a także komunikacji z portalem w.bibliotece.pl.

Na tej zakładce można uzyskać podstawowe informacje o stopniu wykorzystania pamięci podręcznej, a za pomocą przycisku w kolumnie "Operacje" - wymusić opróżnienie pamięci podręcznej dla poszczególnych kategorii.

Testy

Umożliwiają przeprowadzenie wybranych testów. W szczególności dostępny jest test licznika odwiedzin (analiza danych z archiwum licznika i bieżącego stanu). Pokazuje ewentualne załamania trendu wzrostowego (co może sugerować awarię bazy licznika) i pozwala naprawić licznik w takim przypadku.